HA BIZONYÍTÉKOT SZERETNÉL ARRA, HOGY A KOPOGÓ SZELLEM LÉTEZHET ÉS LEHETSÉGES A SZELLEMLÁTÁS
Ezt a menüpontot azon érdeklődőknek készítettük, akik hitüket akarják erősíteni, akár a teljes szkepticizmus lépcsőfokáról elindulva. (kopogó szellem elűzése butaság, szellemlátás nincs!)

Érnek Minket támadások a bigott vallás táborából, kik minden efféle és természetgyógyászati tevékenységet Istenkáromlásnak vélnek, és akár imádkoznak lelki üdvösségünkért.

A számukra kigyűjtöttünk néhány idézetet a szent dokumentumukból. (alatta pedig tudomány oldali magyarázatok)

Ha nem akarsz hinni Nekünk ne tedd, de kérek Mindenkit a más hitét ne vegye el. Ami lehetetlen egy egy személy világában, az más világában bizony megeshet.
A Mi segítségünk azoknak áldás akik hisznek… hisznek mégpedig maguknak, hogy az amit tapasztalnak az nem elmebetegség.

Visszajelzések alapján tudjuk, hogy a keresők örvendeznek amikor az oldalra találnak és olvashatják más írásait, hogy bizony mással is történnek fura dolgok, még ha a tudomány vagy vallás erre nem is ad választ.
A Hindu, Buddhista hitvallás és az Iszlám egyes nézetei is tényként kezelik a reinkarnációt. Tudjuk ide csak tanulni tapasztalni jöttünk, és lényünk örök része visszamehet magasabb dimenziókba dolgunk végeztével.
Tehát először a Biblia szavai egy kicsit talán más szemüvegen keresztül:


Biblia tanusága:

Jézus Tisztátlan lélektől szabadít meg embert

Mk 5.2
Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállott ember jött szembe vele.
Mk 5.3
A sírboltokban lakott, és még lánccal sem tudták fogva tartani.
Mk 5.4
Már sokszor megbilincselték és láncra verték, de széttépte a láncokat, összetörte a bilincseket. Senkinek sem sikerült megfékeznie.
Mk 5.5
Éjjel-nappal állandóan sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és kövekkel ütötte-verte magát.
Mk 5.6
Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott hozzá, a földre vetette magát előtte, és
Mk 5.7
hangosan kiabált: "Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!"
Mk 5.8
Mert ráparancsolt: "Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!"
Mk 5.9
Meg is kérdezte: "Mi a neved?" "Légiónak hívnak - válaszolta -, mert sokan vagyunk."
Mk 5.10
Egyúttal nagyon kérte, ne zavarja el őket erről a vidékről.
Mk 5.11
Ott legelészett a hegyoldalon egy nagy sertéskonda.
Mk 5.12
"Küldj a sertésekbe - kérték -, hadd szálljuk meg azokat."
Mk 5.13
Megengedte nekik. Erre a tisztátalan lelkek kimentek (az emberből), és megszállták a sertéseket. Erre a mintegy kétezer sertésből álló konda a meredekről a tóba rohant, s vízbe fulladt.
Mk 5.14
A kanászok elfutottak, s elvitték a hírt a városba és a tanyákra. Az emberek jöttek, hogy megnézzék, mi történt.
Mk 5.15
Jézushoz érve látták, hogy akit azelőtt egy légió tartott megszállva, most ott ül felöltözve, eszének birtokában. Erre megijedtek


Jézusnak a tanítványai szellemeket látnak? (Márk)

Mk 6.46
Aztán elküldte őket, és fölment a hegyre imádkozni.
Mk 6.47
Közben besötétedett. A bárka mélyen bent járt a tavon. Ő ott maradt egyedül a parton.
Mk 6.48
Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel - mert ellenszelük volt -, a negyedik éjszakai őrváltás órájában elindult feléjük a vízen járva. El akarta őket kerülni.
Mk 6.49
Amikor látták, hogy a vízen jár, azt vélték, hogy kísértet, és elkezdtek kiabálni,
Mk 6.50
mert mindnyájan látták és megrémültek. Ő azonban rögtön szólt hozzájuk: "Bátorság! Én vagyok. Ne féljetek!"


Ismét szellemet látnak? (Máté)

Mt 14.23
Miután hazaküldte, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben besötétedett, s ő ott volt egymagában.
Mt 14.24
A bárka már jópár stádiumnyira járt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt.
Mt 14.25
Éjszaka a negyedik őrváltás idején a víz tükrén elindult feléjük.
Mt 14.26
Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. "Kísértet!" - mondták, s félelmükben kiabáltak:

Ki is űzhet ördögöt Jézus szerint:

Mk 9.38
Ekkor János szólalt meg: "Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk."
Mk 9.39
Jézus így válaszolt: "Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni.
Mk 9.40
Aki nincs ellenünk, az velünk van.

A tanítványok általi ördögűzésről:

Mk 6.11
Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük."
Mk 6.12
Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot,
Mk 6.13
sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

Mária Magdolnából hét ördög űzetik ki Jézus által:

Mk 16.8
Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről.
Mk 16.9
Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből a hét ördögöt kiűzte.
Mk 16.10
Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak.
Mk 16.11
Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el.

Jézus megszabadításai megszállás alól:

Mk 1.32
Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat.
Mk 1.33
Az egész város az ajtó elé gyülekezett.
Mk 1.34
Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda.
Mk 1.35
Hajnal tájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni.
Mk 1.36
Simon és társai utána mentek, hogy megkeressék.
Mk 1.37
Amikor megtalálták, ezt mondták neki: "Mindenki téged keres."
Mk 1.38
De ő így válaszolt: "Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki."
Mk 1.39
S bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.

Jézus szól az Őt követőkről:

Mk 16.16
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.
Mk 16.17
Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek,
Mk 16.18
kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak."

Jézus hatalommal ruházza fel tanítványait ördögűzésre:

Mk 3.13
Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek.
Mk 3.14
Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét.
Mk 3.15
Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket.

Jézus további felszabadításai tisztátlan megszállóktól/lelkektől

Mk 1.23
A zsinagógájukban volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Ez rögtön ilyeneket kiabált:
Mk 1.24
"Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje."
Mk 1.25
Jézus ráparancsolt, így szólva: "Hallgass és menj ki belőle!"
Mk 1.26
A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiabálás közepette kiment belőle.
Mk 1.27
Mindnyájan elcsodálkoztak. "Ki ez? - kérdezgették vitatkozva egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki."
Mk 1.28

A tanítványok hitvilágában benne volt a szellemek létezése? Azt hitték azt látnak?

Lk 24.36
Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: "Békesség nektek!"
Lk 24.37
Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak.
Lk 24.38
De ő így szólt hozzájuk: "Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben?
Lk 24.39
Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van."
Lk 24.40
Ezután megmutatta nekik kezét és lábát.
Lk 24.41

Jézus távolról végzett felszabadítása megszálló lélelktől:

Mk 7.25
Egy asszony, akinek a lányát tisztátalan lélek szállta meg, hallott felőle, odasietett hozzá és a lába elé borult.
Mk 7.26
Az asszony görög volt, szírföníciai származású. Kérte, hogy űzze ki a lányából a gonosz lelket.
Mk 7.27
Ezt mondta neki: "Hadd jóllakni előbb a gyermekeket. Nem való ugyanis elvenni a gyerekektől a kenyeret, és a kiskutyának dobni."
Mk 7.28
De az így felelt: "Igen, Uram, de azért a kiskutyák is esznek az asztal alatt abból, amit a gyerekek elmorzsálnak."
Mk 7.29
Erre így szólt hozzá: "Ezekért a szavakért menj, a gonosz lélek elhagyta lányodat."
Mk 7.30
Amikor hazaért, lányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek

Néma és süket lélekre szól Jézus:

Mk 9.25
Amikor Jézus látta, hogy egyre nagyobb tömeg gyűlik össze, ráparancsolt a tisztátalan lélekre: "Néma és süket lélek, parancsolom neked, menj ki belőle, és ne térj többé vissza belé!"
Mk 9.26
Az felordított, s heves rángatások közepette kiment belőle. A fiú olyan lett, mintha halott volna. Sokan úgy vélték, hogy meghalt.
Mk 9.27
Jézus azonban megfogta a kezét, felsegítette, s a gyermek talpra állt.
Mk 9.28
Amikor bement a házba, tanítványai külön megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?"
Mk 9.29
"Ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt hatására" - felelte.


Tudományos kutatómunka tanusága 1:

Az alábbi könyv DR. EDITH FIORE  pszichológusnő által saját életútján összegyűjtött megszállásos eseteket tárja az olvasó elé.Ide klikkelve letölthető a könyv!

A könyvből egy kis kivonat:
kopogó szellem


Keresés: Kopogó szellem elűzése, szellemlátás / Szellemlátás és a poltergeist a kopogó szellem elűzése . .
Poltergeist a kopogó szellem
Szellemlátás
Tudományos kutatómunka tanusága 2:

Dr. Carl Wickland neves pszichiáter 30 évnyi munkássága, melyben szellemek általi megszállottságot vizsgál pácienseinél.


A könyv angol változata itt tölthető le.
Egy rövid összefoglaló és egy konkrét eset:
Szellemlátás tudományos kutatómunka 1
Tudományos kutatómunka tanusága 3:

Dr. Michael Duff Newton pszichológus, és terapeuta könyve

Ezen író könyvsorozatának ez az első része. Magyar fordításban is elérhető, mondhatnám kötelező!
A könyv a kutatómunkának köszönhetően egy egységes képet ad a földi létezés miértjeire. Az élet és halál értelmére… a mi volt előtte és mi lesz utána kérdésekre. Én bátran ajánlom, mint az újkor bibliája.
Átfogó képet kapunk a szellem létezésről, az átmenetről….egyszerűen tényleg kötelező.


A könyv itt tölthető le.-----------------------------

A kopogó szellem létezése és a szellemlátás igenis létező dolgok.


Ugyanúgy a valóságunk része minden egyes kopogó szellem. A hit egy szubjektív nézőpont.Hihet az ember a kopogó szellem létezésében és a szellemlátásban akkor is, ha még a jelenséggel nem találkozott. Ugyanúgy léteznek személyek, akik nem látták és emiatt nem is hisznek, hogy a kopogó szellem elűzése, vagy a poltergeist a kopogó szellem létezése valós.A szellemlátás fejlesztése sem feladatunk, valaki látja a kopogó szellemet valaki csak érzi a jelenlétüket és zavaró tüneteivel találkozik.Ismétlem, ha Neked bajod van a kopogó szellem zavaró tüneteivel, akkor bátran keress minket, ne engedd hogy a hited szkeptikusok megváltoztassák.
Bátran keress Minket!
Vagy tedd felkérdéseidet a poltergeist a kopogó szellem, és szellemlátás témával kapcsolatosan a kérdés válasz oldalon, ugyanitt szelleműzők válaszait találhatod.


Eseteket olvashatsz kopogó szellem, és szellemlátók tapasztalatairól a saját beszámolóink között... itt


Szellemlátás tudományos kutatómunka 2
Szellemlátás tudományos kutatómunka 3
szellemek.com
- Rólunk / kapcsolat-
- Miért Mi?-
- Szellemelengedés - JELEK-
- Szellemelengedés Távolról-
- Házszentelés-
- Ajándék, ha találkozunk-
- Mentális Betegség / szellemek-
- Ördögűzés -
- Fő oldal-
szellemek.com - Copyright      © 2010
- Személyes találkozás esetén távolságok Kazincbarcikától Magyarország területén / Magyarországon :-

Budapest, Budapesten 210 km
Debrecen, Debrecenben 140 km
Szeged, Szegeden 370 km
Miskolc, Miskolcon 25 km
Pécs, Pécsett 440 km
Győr, Győrött, Győrben 330 km
Nyíregyháza, Nyíregyházán 140 km
Kecskemét, Kecskeméten 290 km
Székesfehérvár, Székesfehérváron 280 km
Szombathely, Szombathelyen 440 km
Szolnok, Szolnokon 170 km
Tatabánya, Tatabányán 270 km
Kaposvár, Kaposváron 390 km
Érd, Érden  230 km
Veszprém, Veszprémben 330 km
Békéscsaba, Békéscsabán 270 km
Zalaegerszeg, Zalaegerszegen 440 km
Sopron, Sopronban 420 km
Eger, Egerben 60 km
Kazincbarcika, Kazincbarcikán 0 km
Nagykanizsa, Nagykanizsán 420 km

Útvonaltervezés a google segítségével

Ajánlott linkek innen: Kopogó szellemek lelkek, kísértetek. Átok, rontás és átoklevétel házilag? Démon és ördögűző tevékenység, avagy ördögűzés Magyarországon, harc az ördög, sátán, lucifer és démoni erőkkel. Házszentelés szelleműzés a megszállás és szellemjárás megszüntetése az ingatlanban. Ingyenes tanácsadás, ha szellem van a lakásban, keresd a szellemirtó látók ingyen történő kísértet és kísértetjárás témákbeli segítségadását. Távolról történő rontáslevétel otthon és szelleműző cselekedet. Exorcista és Exorcizmus - Biblia kapcsolata és a szentelés. Mentális betegségek, mint depresszió és skizofrénia, szellemet látó skizofrén. Kovács Magyar András Táltos tanfolyam.
- Megoldatlan megkereséseink -
- Bizonyíték, ha akarod –
- Kérdés / Válasz-
- Saját Esetleírásaink –
-Megkereséseink –
-Eddigi összes kérdés/válasz -